Voorwaarden

1.Disclaimer

Door uw toegang en uw gebruik van de Website (www.mediationboom.be en www.zonderzorgenouderworden.be ) aanvaardt u zonder enig voorbehoud deze gebruiksvoorwaarden, en verbindt u zich ertoe deze na te leven.
Indien u niet akkoord kan gaan met de inhoud van deze gebruiksvoorwaarden, is uw enige verhaalsmiddel de Websites niet meer te gebruiken.

De informatie op onze Websites zijn louter informatief en kan nooit als juridisch advies worden beschouwd. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op de informatie terug te vinden op onze Websites. Wij zijn ook niet verantwoordelijk voor de inhoud op externe websites die u via onze Websites zou bereiken. Wij zijn eveneens niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit voor de gebruiker of derden uit eventuele onderbrekingen van de Websites of door eventuele overdracht van virussen of gelijkaardige elementen via de Websites.

2.Gebruiksvoorwaarden

2.1.Betalingen 

Voor de prestatie van Coaching en Bemiddeling wordt gewerkt met een uurtarief (per begonnen halfuur).
De betaling gebeurt onmiddellijk na de sessie of bij overschrijving op rekeningnummer vermeld bij punt 2.5. Er kan een pakket van meerdere sessies worden samengesteld. U kan voorafgaand een inschatting van de kostprijs vragen. De betaling van het uurtarief gebeurt door het bedrag te delen door de partijen, tenzij anders wordt afgesproken tussen de partijen.

Voor de prestatie van Vorming geldt een prijs gekoppeld aan de vorming welke vooraf wordt meegedeeld aan de deelnemers. De betaling moet gebeuren voor aanvang van de opleiding bij overschrijving op rekeningnummer vermeld bij punt 2.5 of na de opleiding ter plaatse.

Bij niet-correcte betaling kunnen wij de samenwerking onmiddellijk en eenzijdig stopzetten. Indien de cliënt de samenwerking wil beëindigen, kan dit via een schriftelijke mededeling per mail of per brief.

2.2.Intellectuele eigendomsrechten

Claudia De Groot bezit het exclusieve copyright van deze Websites, zijn design en de volledige inhoud ervan. Niets van deze Websites mag gekopieerd of verspreid worden in welke vorm ook zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Claudia De Groot. Met Websites wordt bedoeld: www.mediationboom.be en www.zonderzorgenouderworden.be

2.3.Cliëntrelatie met Mediationboom Conflict Bemiddeling

Uw contactname met Mediationboom Conflict Bemiddeling via het contactformulier op deze Websites of via een andere weg betekent niet automatisch dat u cliënt bent geworden. Wij aanvaarden enkel cliënten na goedkeuring van onze algemene voorwaarden. Cliënt zijn betekent dus dat u onze algemene voorwaarden heeft aanvaard

2.4.Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken:

Door deze Websites te bezoeken aanvaardt u dat de volledige inhoud van de Websites beheerst worden door het Belgische recht en overeenkomstig het Belgische recht moet worden geïnterpreteerd. Enkel de rechtbanken te Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen met betrekking tot deze Website of het gebruik ervan.

2.5. Algemene gegevens

Mediationboom Conflict Bemiddeling, Claudia De Groot
Adres: Rijshoutstraat 72, 9032 Gent
KBO-nummer: 08880.09660
Mailadres: claudia@mediationboom.be
Websites: www.mediationboom.be en www.zonderzorgenouderworden.be
Tel: 0472 23 43 28
Bankrekeningnummer: BE31377058764455

3.Privacyverklaring/GDPR 

Om u te kunnen contacteren, worden bepaalde gegevens (voornaam, naam, telefoonnummer of GSM-nummer, e-mailadres, onderwerp waarvoor u contact opneemt met Mediationboom Conflict Bemiddeling, uw bericht) verzameld volgens de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. U kan de Websites bekijken zonder uw persoonlijke gegevens mee te delen. Indien u ervoor kiest om wel uw persoonlijke gegevens mee te delen door een contactformulier van Mediationboom in te vullen en over te maken of via een andere weg, wordt de verzamelde informatie vertrouwelijk behandeld en nooit aan derden doorgegeven tenzij wij er wettelijk toe verplicht zijn. Door uw persoonsgegevens te verstrekken geeft u ons (Mediationboom Conflict Bemiddeling I Claudia De Groot) uitdrukkelijk de toestemming om de gegevens te verwerken voor de voormelde activiteit. U kan van uw persoonlijke gegevens steeds een kopie vragen, ze laten wijzigen of laten verwijderen uit onze bestanden. Gelieve hiervoor een e-mail te versturen naar claudia@mediationboom.be of telefonisch via het GSM-nummer  0472/23 43 28

 4.Bemiddelingsprotocol met confidentialiteitsverklaring 

 Dit document wordt bij het begin van de bemiddeling ondertekend door al de partijen betrokken bij de bemiddeling.